Team

Kathy Albers
M Jones 3
Marsha Ritter Jones
C Liu 2
Chunyom Liu
B Jefferson 4
Bahiyyah Jefferson
Sarah Najjar
Sarah Najjar